Reklama:
Nejprodávanější protein je zpět!
100 % Whey protein 1+1 za 777 Kč
Skladem všech 8 variant! Více zde.

Alkohol a sportovní výkon (II.): Pozitivní a negativní důsledky

18.189 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Výživa

Alkohol a sportovní výkon (I.): Metabolismus, efekty a prevence kocoviny
V prvním díle minisérie o alkoholu byla zmínka o metabolismu alkoholu, alkoholické "flush" reakci, účinku alkoholu na mozek, spojitosti alkoholu a ukládání tuku a možných příčinách kocoviny. Následující část se bude zabývat tím, jak alkohol ovlivňuje sportovní výkon. Co patří mezi negativní účinky alkoholu vzhledem ke sportovnímu výkonu? A může mít alkohol rovněž pozitivní vliv na výkon?

Sportovci často užívají alkohol za stejným účelem jako nesportující populace a stejně jako u nesportujících nacházíme i zde různé způsoby užívání alkoholu.1 Jedná se o rekreační užívání (občasné, za účelem socializace), zneužívání alkoholu (těžké pití - škodlivé, problematické) a nejnebezpečnějším stádiem je porucha užívání dané látky (z angl. substance use disorder - stav, kdy použití dané látky vede ke klinicky a funkčně závažnému poškození či úzkosti). Poslední stádium se typicky projevuje nadměrným užíváním, neúspěšnou snahou o snížení příjmu či jeho ukončení, touhou a nutkáním po dané látce, neplněním důležitých povinností, přetrvávající konzumací i přes vědomí zhoršování situace v práci, škole, doma apod.

Zdroj: převzato z McDuff a kol.(2019)

Vzhledem ke sportovnímu výkonu autoři nacházejí jak pozitivní, tak negativní důsledky požívání alkoholu. Pozitivní (ergogenní = výkon podporující) účinky McDuff a kol. (2019) rozdělují na předstartovní a posoutěžní, mezi předstartovní zařazují:

 • snížení předstartovní úzkosti
 • zvýšení sebevědomí

Posoutěžní zahrnují:

 • snížení stresu
 • zlepšení týmové koheze (soudržnosti)
 • zvýšení subjektivně vnímaného pocitu štěstí

Stále ovšem převládají negativní (ergolytické = výkon snižující) účinky, zde patří:

 • dehydratace
 • nespavost
 • zhoršení motorického projevu
 • narušená termoregulace
 • kocovina
 • zvýšená úrazovost a zpomalení léčby zranění

Alkohol a svalová proteosyntéza

Svalová proteosyntéza je základem adaptace (hypertrofie, regenerace) na odporový trénink, jedná se o komplexní jev, který je regulován různými faktory. Hlavním spínačem svalové proteosyntézy je kináza mTOR. Může alkohol funkci této kinázy ovlivnit, a tedy vypnout či zpomalit budování svalové hmoty? Za účelem tohoto zjištění bylo provedeno množství studií jednak na hlodavčích modelech, ale i na lidech. Lang s kolektivem (2009) u hlodavčích modelů zjistili snížení proteosyntézy a redukci funkce mTOR v klidových podmínkách.

Duplanty s kolektivem (2017) zjišťovali vliv alkoholu přijatého po odporovém tréninku u trénovaných mužů (10) a žen (9). Probandi provedli 2 totožné tréninkové jednotky, během nichž absolvovali 6 sérií dřepů. Mezi tréninkovými jednotkami bylo 28 dní pro zajištění standardizace vzhledem k menstruačnímu cyklu u žen. Po tréninku probandi v průběhu 10 - 20 minut konzumovali alkohol, nebo placebo. Skupiny se po druhé tréninkové jednotce vyměnily a obě tedy konzumovaly jak placebo, tak alkohol. Skupina konzumující alkohol požívala vodku Smirnoff o obsahu alkoholu 40 %, smíchanou s vodou, cílem bylo dosažení konzumace 1,09 g alkoholu na kilogram beztukové hmoty. Výsledky byly překvapivé, jelikož příjem alkoholu měl odlišný vliv na aktivitu mTOR, co se týče pohlaví. U žen došlo při kombinaci odporového tréninku a požití alkoholu k nárůstu aktivity mTOR. Po třech hodinách byl rozdíl mezi skupinami "alkohol" a "placebo" minimální, po 5 hodinách byla dokonce aktivita vyšší u skupiny "alkohol". U mužů došlo u skupiny "alkohol" ke snížení aktivity mTOR pod klidovou úroveň, zatímco u "placebo" skupiny došlo k nárůstu, zde byl rozdíl mezi skupinami statisticky významný při měření po uplynutí 3 hodin (viz obrázky níže).

Zdroj: převzato z Duplanty a kol. (2017)

Evelyn Paar s kolektivem (2014) ve své studii dospěli k závěru, že alkohol narušuje odpověď svalové proteosyntézy na odporový trénink i pokud je podáno optimální množství živin. Množství alkoholu, které autoři probandům podávali, je založeno na množství, které se běžně konzumuje během tzv. binge drinking (excesivní příjem alkoholu v průběhu krátkého časového úseku, často během "teambuildingu" v klubech či hospodách), jednalo se o 1,5 g alkoholu na 1 kg tělesné hmotnosti, tedy u 80kg jedince by se jednalo o 120 g ethanolu (ekvivalent šesti 10° piv). Skupina, která po tréninku přijala alkohol společně s proteinem, měla v potréninkovém období sníženou míru svalové proteosyntézy o 24 % v porovnání se skupinou konzumující pouze protein. Ještě výraznější byl rozdíl mezi skupinou přijímající alkohol bez dodání bílkovin a skupinou konzumující pouze protein, zde byl rozdíl v míře stimulace svalové proteosyntézy 37 % (výsledky viz obrázek níže). Alkohol tedy snižuje míru svalové proteosyntézy v potréninkovém období i pokud je podáno dostatečné množství bílkovin, ovšem snížení není tak razantní, jako kdyby bílkoviny podány nebyly.

Zdroj: převzato z Paar a kol. (2014)

Akutní požití velkých dávek alkoholu antagonizuje syntézu svalových proteinů způsobem závislým na dávce a čase, čím větší množství přijatého alkoholu, tím větší negativní dopad na svalovou proteosyntézu.5

Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA) obecně, a především leucin, jsou základní nutriční signály pro kontrolu proteosyntézy. Alkohol negativním způsobem ovlivňuje stimulační efekt leucinu na svalovou proteosyntézu a tato leucinová rezistence přispívá k rozvoji alkoholické muskulo-skeletární myopatie.6 Myopatie jsou poruchy různých příčin, které funkčně nebo strukturálně postihují kosterní svalstvo. Alkoholické myopatie se dělí na akutní a chronickou.

 • Akutní alkoholická myopatie se vyskytuje zřídka (asi 1 %). Postihuje svalová vlákna I. i II. typu a je charakterizována oteklými a bolestivými svaly, vyskytuje se myoglobinurie (vyšší než fyziologická koncentrace myoglobinu v moči, způsobuje tmavě červené zbarvení).
 • Chronická alkoholická myopatie je charakterizována atrofií svalových vláken (primárně svalových vláken II. typu), přičemž může dojít ke snížení svalové hmoty až o 30 %.7

Alkohol, regenerace a následný výkon

Alkohol samozřejmě ovlivňuje rovněž regenerační procesy po zatížení. Negativní vliv alkoholu na rehydrataci po zatížení byl prokázán autory Shirreffsem & Maughanem (1997), v dané studii byly požity dávky alkoholu odpovídající 0,24, 0,49 a 0,92 g alkoholu na kg tělesné hmotnosti. Z těchto tří případů byl pouze u nejvyšší dávky (0,92 g/kg) prokázán negativní vliv na rehydrataci organismu, tedy nízká dávka alkoholu po výkonu nemusí mít negativní vliv na rehydrataci a prodloužení doby regenerace.

Barnes s kolektivem (2010) zjišťovali vliv příjmu alkoholu v kombinaci s odporovým tréninkem. Probandi konzumovali 1 g alkoholu na kg, nebo pomerančový džus poté, co absolvovali 300 opakování předkopávání. Měření síly následovalo po 36 a 60 hodinách. Měřila se síla koncentrická (zkracování svalu), excentrická (prodloužení svalu) a isometrická (délka svalu se nemění). Obě skupiny vykazovaly snížení síly, ovšem u skupiny, která konzumovala alkohol, došlo ke znatelnějšímu snížení síly, a to o 22 %, 12 % a 15 % oproti skupině, která konzumovala pomerančový džus. Zajímavostí je, že autor provedl totožnou studii, ale se zahrnutím menšího množství podávaného alkoholu (0,5 g/kg tělesné hmotnosti). V tomto případě nebyl zaznamenán rozdíl v negativním ovlivnění síly mezi skupinami.10 Co lze z těchto výsledků vyvodit? Pokud by se jednalo o 80kg jedince, konzumace 80 g ethanolu (čtyři 10° piva) zpomalí regeneraci a sníží následný výkon, ale dávka 40 g ethanolu po tréninku by neměla mít negativní vliv na následný výkon.

Akutní konzumace alkoholu ovlivňuje rovněž produkci hormonů. Dochází k narušení rovnováhy hormonálního prostředí, která má vliv například na kvalitu spánku, náladu, metabolismus a kardiovaskulární funkci.11 Ovlivnění testosteronu alkoholem je závislé na čase, akutní příjem alkoholu dokáže zvýšit hladinu tohoto hormonu, ovšem toto zvýšení je pouze krátkého trvání. Opačný trend je přítomen později po příjmu alkoholu, kdy dochází ke snížení hladiny testosteronu, ovšem jedná se rovněž o krátkodobý stav.12 Chronická konzumace alkoholu v menších dávkách je spojována se snížením hladiny testosteronu, přičemž toto snížení je prakticky nevýznamné. Alkoholismus je již spojen s významným snížením testosteronu.

 • V potréninkovém období by menší dávka alkoholu (~0,5 g/kg) neměla znamenat významně škodlivý efekt na rehydrataci, doplnění glykogenových zásob a celkovou regeneraci.
 • Příjem alkoholu snižuje míru svalové proteosyntézy jak v klidových podmínkách, tak po tréninku, i v kombinaci s dostatečným přísunem živin. Tento efekt je závislý na dávce alkoholu (vyšší dávka = větší negativní efekt).
 • Alkohol má vliv na testosteron, ovšem akutní příjem alkoholu či chronický příjem menších dávek nemá významný vliv. Významné snížení testosteronu se může projevit u alkoholiků.
 • Další negativní ovlivnění výkonu alkohol způsobuje nepřímo, a to skrze snížení kvality (i kvantity) spánku, zhoršení termoregulace či motorického projevu.
 • Pokud máte v plánu povyrazit si s přáteli a konzumovat větší množství alkoholu, je lepší následující den trénink vynechat.


Použité zdroje:
1. McDuff, David, Todd Stull, João Mauricio Castaldelli-Maia, Mary E Hitchcock, Brian Hainline a Claudia L Reardon, Recreational and ergogenic substance use and substance use disorders in elite athletes: a narrative review. British Journal of Sports Medicine [online]. 2019, bjsports;bjsports-2019-100669v1 [cit. 2019-05-18]. DOI: 10.1136/bjsports-2019-100669. ISSN 0306-3674. Dostupné z: http://bjsm.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bjsports-2019-100669
2. Lang, CH, Pruznak, AM, Nystrom, GJ, and Vary, TC. Alcohol-induced decrease in muscle protein synthesis associated with increased binding of mTOR and raptor:Comparable effects in young and mature rats. Nutrition & metabolism 6: 4, 2009
3. Duplantz, Anthony A., Ronald G. Budnar, Hui Y. Luk, Danielle E. Levitt, David W. Hill, Brian K. McFarlin, Duane B. Hugget a Jakob L. Vingren, 2017. Effect of Acute Alcohol Ingestion on Resistance Exercise-Induced mTORC1 Signaling in Human Muscle. Journal of Strength and Conditioning Research [online]. 31(1), 54-61 [cit. 2019-05-22]. DOI: 10.1519/JSC.0000000000001468. ISSN 1064-8011. Dostupné z: https://insights.ovid.com/crossref?an=00124278-201701000-00007
4. Parr, Evelyn B., Donny M. Camera, José L. Areta, Louise M. Burke, Stuart M. Phillips, John A. Hawley, Vernon G. Coffey a Stephen E. Alway, 2014. Alcohol Ingestion Impairs Maximal Post-Exercise Rates of Myofibrillar Protein Synthesis following a Single Bout of Concurrent Training. PLoS ONE [online]. 9(2) [cit. 2019-05-22]. DOI: 10.1371/journal.pone.0088384. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0088384
5. Steiner, Jennifer L. a Charles H. Lang, 2015. Dysregulation of skeletal muscle protein metabolism by alcohol. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism [online]. 308(9), E699-E712 [cit. 2019-05-22]. DOI: 10.1152/ajpendo.00006.2015. ISSN 0193-1849. Dostupné z: http://www.physiology.org/doi/10.1152/ajpendo.00006.2015
6. Kimball, Scot R. a Charles H. Lang, 2018. Mechanisms Underlying Muscle Protein Imbalance Induced by Alcohol. Annual Review of Nutrition [online]. 38(1), 197-217 [cit. 2019-05-21]. DOI: 10.1146/annurev-nutr-071816-064642. ISSN 0199-9885. Dostupné z: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-nutr-071816-064642
7. Preedy, V. R., J. Adachi, Y. Ueno, S. Ahmed, D. Mantle, N. Mullatti, R. Rajendram a T. J. Peters, 2001. Alcoholic skeletal muscle myopathy: definitions, features, contribution of neuropathy, impact and diagnosis. European Journal of Neurology[online]. 8(6), 677-687 [cit. 2019-05-21]. DOI: 10.1046/j.1468-1331.2001.00303.x. ISSN 1351-5101. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1046/j.1468-1331.2001.00303.x
8. Shirreffs, Susan M. a Ronald J. Maughan, 1997. Restoration of fluid balance after exercise-induced dehydration: effects of alcohol consumption. Journal of Applied Physiology [online]. 83(4), 1152-1158 [cit. 2019-05-30]. DOI: 10.1152/jappl.1997.83.4.1152. ISSN 8750-7587. Dostupné z: http://www.physiology.org/doi/10.1152/jappl.1997.83.4.1152
9. Barnes, Matthew J., Toby Mündel a Stephen R. Stannard, 2010. Post-exercise alcohol ingestion exacerbates eccentric-exercise induced losses in performance. European Journal of Applied Physiology [online]. 108(5), 1009-1014 [cit. 2019-05-22]. DOI: 10.1007/s00421-009-1311-3. ISSN 1439-6319. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00421-009-1311-3
10. Barnes, Matthew J., Toby Mündel a Stephen R. Stannard, 2011. A low dose of alcohol does not impact skeletal muscle performance after exercise-induced muscle damage. European Journal of Applied Physiology [online]. 111(4), 725-729 [cit. 2019-05-22]. DOI: 10.1007/s00421-010-1655-8. ISSN 1439-6319. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00421-010-1655-8
11. Barnes, Matthew J., 2014. Alcohol: Impact on Sports Performance and Recovery in Male Athletes. Sports Medicine [online]. 44(7), 909-919 [cit. 2019-05-30]. DOI: 10.1007/s40279-014-0192-8. ISSN 0112-1642. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s40279-014-0192-8
12. Patel, K., 2018. Alcohol. Examine.com [online]. [cit. 2019-05-30]. Dostupné z: https://examine.com/supplements/alcohol/Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie