Reklama:
Silný 90% tribulus Extrifit 1+1!
Extrémní akce na oblíbený anabolizér. Více zde.

Telomery - prodlužujeme si cvičením život?

12.855 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Trénink

Sportem ku zdraví. Tuto frázi slyšel každý z nás již nespočetněkrát, je známo, že sport a pohybová aktivita obecně působí blahodárně jak na fyzické zdraví člověka, tak i na jeho psychický stav. Kolikrát se stane, že při pobytu na čerstvém vzduchu se člověku ihned zlepší nálada, obzvláště pokud je celý den uzavřeý ve skleníku v kanceláři anebo ve škole. Sport a cvičení, ať již vytrvalostního, nebo silového charakteru, může přinášet radost, potěšení, někdo člověk pohyb volí také z důvodu, že má konečně možnost si psychicky odpočinout, na nic nemyslet a "vypnout" mozek, který doposud šlapal na plné obrátky.

Může mít pohybová aktivita vliv na dlouhověkost také díky mechanismu, který "zpomaluje" stárnutí? Vypadá to, že odpověď na tuto otázku mohou poskytnout tzv. telomery. A co že to vlastně telomery jsou a jak by nám mohly pomoci proti stárnutí organismu? Proč vlastně tělo stárne, jak ony biologické hodiny, které nám odpočítávají čas, fungují?

Základní hypotézy stárnutí

Možných mechanismů, jak a proč dochází ke stárnutí organismu, je mnoho, H. Wackerhage ve své publikaci uvádí základní tři hypotézy, kterými jsou:6

 • hypotéza oxidativního stresu
 • telomerová hypotéza stárnutí
 • mTOR hypotéza

Nyní lehce nahlédneme na to, na jakém principu jsou jednotlivé hypotézy založeny.

Hypotéza oxidativního stresu

Ve vší jednoduchosti lze říci, že vysoce reaktivní kyslíkové a dusíkové molekuly reagují s biomolekulami, jako jsou tuky, bílkoviny nebo nukleové kyseliny, což má za následek poškozování organismu, které vede ke stárnutí.6

Telomerová hypotéza stárnutí

Buňky v našem těle se v průběhu života dělí, tato hypotéza uvádí, že maximální počet dělení, kterými buňka může projít, je 50 - 70, poté dochází ke stárnutí a úhynu buňky (Hayflickův limit).

mTOR hypotéza

Aktivita kinázy mTOR je zodpovědná za stárnutí organismu, při blokaci její funkce dochází k prodloužení života u zvířecích modelů.3

Telomery a telomeráza

V tomto článku se budeme dále věnovat telomerové hypotéze stárnutí a funkcí telomer. Telomery jsou koncové části chromozomů, které chrání genom (tedy veškerou genetickou informaci) před degradací, neplánovanou rekombinací či spojením jednotlivých chromozomů.5 Jak bylo uvedeno výše, buňky našeho těla v průběhu života procházejí dělením a při každém dělení dochází ke zkracování délky telomer. Po dosažení kritické hodnoty délky telomery dochází ke stárnutí buňky, její inaktivaci a/nebo k apoptóze (cílená buněčná smrt, jedná se o organizovaný a regulovaný děj). Tento proces zkracování telomer bývá spojován se stárnutím, rakovinou a vyšším rizikem úmrtí. Stejně jako zbytek chromozomu včetně genů, telomery jsou sekvence DNA a jsou tvořeny čtyřmi nukleovými bázemi:

 • guanin (G)
 • adenin (A)
 • thymin (T)
 • cytosin (C)

Pokud by jednotlivé chromozomy neobsahovaly telomery, docházelo by každým buněčným dělením ke zkracování části chromozomu nesoucí genetickou informaci, telomery tedy slouží jako ochrana genetické informace. Buněčné dělení je nezbytné pro růst nové kůže, tvorbu kostí, krve a jiných buněk (University of Utah, 2018).

Existuje enzym, který má schopnost prodlužovat sekvence telomer, a tedy zpomalovat (nebo odvracet) jejich proces zkracování, enzym je nazýván telomeráza a je aktivní pouze v některých buňkách (kmenové buňky, pohlavní buňky, nádorové buňky). Nádorové buňky jsou v tomto ohledu zvláštní případ, jelikož když se buňka "stává" nádorovou, dělí se velmi často a její telomery se stávají velmi krátké, ovšem tyto buňky se úhynu vyhnou právě díky zvýšení tvorby enzymu telomerázy, která chrání telomery před tím, aby se staly ještě kratšími. Pokud by vědci v tomto případě přišli na to, jak telomerázu zastavit, zřejmě by se dalo rakovinné buňky tímto způsobem zničit, ovšem existují zde i určitá rizika, jelikož zablokování telomerázy může mít negativní vliv na plodnost, hojení ran, tvorbu krevních buněk a také buněk imunitního systému (University of Utah, 2018).

V roce 2009 byla udělena Nobelova cena v oblasti fyziologie a medicíny za objev telomerázy a principu ochrany DNA pomocí telomer.

Lze telomery prodloužit či zpomalit proces zkracování?

Pokud by tedy délka telomer byla jedním z faktorů pojících se s dlouhověkostí, lze nějak tento proces zkracování telomer ovlivnit? Vypadá to, že na délku telomer mají vliv jak genetika, tak různé aspekty životního stylu jedince.5

Negativně v této oblasti působí obezita, kdy obézní osoby mívají kratší telomery,10 obdobně je to s kouřením, kdy u kuřáků v porovnání s nekuřáky také nacházíme kratší telomery.4 Akcelerovaný proces krácení telomer je asociován s časným nástupem zdravotních komplikací, jako jsou diabetes, srdeční choroby, osteoporóza či zvýšené riziko výskytu rakoviny.5

Protektivně na telomery zřejmě působí sportovní aktivity, ačkoliv lze nalézt také studie, které vztah fyzické aktivity a délky telomer nepotvrzují (Shin a kol. 2008; Woo, Tang a Leung, 2008).

Studie, které se zúčastnilo vyšší množství osob (2401) a která má tedy značnou výpovědní hodnotu, byla provedena ve Velké Británii kolektivem autorů v čele s L. Cherkasem.1 Autoři mezi jiným zjišťovali, jakou roli hraje dědičnost u délky telomer bílých krvinek. Zjistili, že dědičnost se pohybuje v rozmezí 36 - 78 %. Genetika tedy svou roli sehrává a rozmezí je vcelku široké, kdy délka telomer bílých krvinek u někoho může být dědičností ovlivněna z jedné třetiny a u někoho jiného až ze dvou třetin. Klíčovým zjištěním autorů ovšem bylo, že osoby, které byly ve svém volném čase méně aktivní, měly také kratší telomery (tento výsledek podporuje hypotézu, že pohybová aktivita působí na telomery protektivně). U nejaktivnějších jedinců (více než 3 hodiny pohybové aktivity týdně - běh, cyklistika, odporový trénink) byla délka telomer na stejné úrovní jako u osob nejméně aktivních (cvičení méně než 16 minut týdně) a o 10 let mladších. V praxi tedy lze říci, že pohybově aktivní padesátník má telomery bílých krvinek stejné délky jako čtyřicátník se sedavým způsobem života. Ve výsledku se tedy jeví, že pohybová aktivita má určitý "antiaging" efekt.

Autoři Werner s kolektivem7 zjišťovali rozdíly v délce telomer a aktivity enzymu telomerázy u mladých nesportovců v porovnání s mladými sportovci, a také u starších aktivních osob s dlouhou sportovní historií a starších nesportujících osob. Aktivita enzymu telomerázy byla vyšší u sportovců obou věkových skupin v porovnání s nesportovci. Ovšem rozdíl délky telomer se projevil pouze u skupin starších osob, kdy sportovci měli telomery delší nežli nesportovci. Autoři vyvodili závěr, že pohybová aktivita prováděná v dlouhodobém časovém horizontu má protektivní efekt na délku telomer. Stejný závěr vyvodili také Denham, O'Brien a Charchar,2 kteří uvádějí pohybovou aktivitu jako jednu z možností, jak zpomalit zkracování telomer bílých krvinek, ačkoliv ideální pohybová intervence pro tento účel prozatím není známa. Studie se prozatím v tomto ohledu zaměřovaly především na aerobní aktivity a data ohledně vlivu odporového tréninku na telomery jsou momentálně nedostatkovým zbožím. Rozdílem mezi aerobními a anaerobními aktivitami a vlivem na telomery se zabývala nedávná studie Ch. Wernera a kol.8 Autoři rozdělili probandy do čtyř skupin:

 • vytrvalostní trénink
 • vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT)
 • odporový trénink
 • kontrolní skupina

Experimentální skupiny prováděly určenou pohybovou aktivitu 3x týdně po dobu 26 týdnů, kontrolní skupina po stejnou dobu měla za úkol dodržovat svůj předchozí životní styl. Kolektiv okolo Ch. Wernera došel ke zjištění, že u skupin klasického vytrvalostního i HIIT tréninku došlo ke zvýšení aktivity telomerázy i délky telomer. Oproti tomu u skupiny odporového tréninku se tento efekt neprojevil.

Co tedy dodat na závěr? Zpomalování procesu krácení telomer se jeví protektivně, jelikož může oddálit nástup různých zdravotních komplikací, a dalo by se říci, že působí i jako nástroj proti stárnutí organismu. Tento proces je ovlivněn jednak genetickými faktory, dále také životosprávou a pohybovou aktivitou, kdy současný stav poznání favorizuje aktivitu aerobního charakteru. Přestože je v tomto ohledu stále ještě potřeba vícero studií, které by mohly nastínit ideální pohybovou intervenci pro ochranu telomer, a tedy i naší DNA, určitě jsou to dobré zprávy pro ty z nás, kteří si užívají aktivního způsobu života.

K zapamatování

 • Chromozomy uchovávají genetickou informaci.
 • Konce chromozomů jsou chráněny telomerami, které se při každém buněčném dělení zkracují.
 • Proces urychleného zkracování telomer je spojován s výskytem různých nemocí (kardiovaskulární onemocnění, diabetes, osteoporóza apod.).
 • Enzym telomeráza dokáže proces krácení telomer zpomalit, a dokonce může telomery prodlužovat.
 • Zpomalení procesu krácení telomer lze docílit správnou životosprávou, vyvarováním se kouření, nadměrnému stresu a také pravidelnou pohybovou aktivitou (jako protektivní se jeví především aerobní trénink).


Použité zdroje:
1. Cherkas, Lynn F., 2008. The Association Between Physical Activity in Leisure Time and Leukocyte Telomere Length. Archives of Internal Medicine [online]. 168(2) [cit. 2018-12-22]. DOI: 10.1001/archinternmed.2007.39. ISSN 0003-9926. Dostupné z: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/archinternmed.2007.39
2. Denham, Joshua, Brendan J. O’Brien a Fadi J. Charchar, 2016. Telomere Length Maintenance and Cardio-Metabolic Disease Prevention Through Exercise Training. Sports Medicine [online]. 46(9), 1213-1237 [cit. 2018-12-23]. DOI: 10.1007/s40279-016-0482-4. ISSN 0112-1642. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s40279-016-0482-4
3. Johnson, Simon C., Peter S. Rabinovitch a Matt Kaeberlein, 2013. mTOR is a key modulator of ageing and age-related disease. Nature [online]. 493(7432), 338-345 [cit. 2018-12-04]. DOI: 10.1038/nature11861. ISSN 0028-0836. Dostupné z: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nature11861
4. Nawrot, Tim, Jan Staesen, Paul Holvoet, Harry Struijke-Boudier a Paul Schiffers, 2010. Telomere length and its associations with oxidized-LDL carotid artery distensibility and smoking. Frontiers in Bioscience [online]. E2(3), 1164-1168 [cit. 2018-12-18]. DOI: 10.2741/e176. ISSN 1945-0494. Dostupné z: https://www.bioscience.org/2010/v2e/af/176/list.htm
5. Shammas, Masood A, 2011. Telomeres, lifestyle, cancer, and aging. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care [online]. 14(1), 28-34 [cit. 2018-12-17]. DOI: 10.1097/MCO.0b013e32834121b1. ISSN 1363-1950. Dostupné z: https://insights.ovid.com/crossref?an=00075197-201101000-00006
6. Wackerhage, Henning., 2014. Molecular exercise physiology: an introduction. New York: Routledge, Taylor & Francis Group. ISBN 978-0-415-60788-9.
7. Werner, Christian, Tobias FÜRSTER, Thomas Widmann, et al., 2009. Physical Exercise Prevents Cellular Senescence in Circulating Leukocytes and in the Vessel Wall. Circulation [online]. 120(24), 2438-2447 [cit. 2018-12-22]. DOI: 10.1161/Circulationaha.109.861005. ISSN 0009-7322. Dostupné z: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/Circulationaha.109.861005
8. Werner, Christian M, Anne Hecksteden, Arne Morsch, et al., 2018. Differential effects of endurance, interval, and resistance training on telomerase activity and telomere length in a randomized, controlled study. European Heart Journal [online]. [cit. 2018-12-23]. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy585. ISSN 0195-668X. Dostupné z: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehy585/5193508
9. Woo, J, N Tang a J Leung, 2008. No Association Between Physical Activity and Telomere Length in an Elderly Chinese Population 65 Years and Older. Archives of Internal Medicine [online]. 168(19) [cit. 2018-12-18]. DOI: 10.1001/archinte.168.19.2163. ISSN 0003-9926. Dostupné z: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/archinte.168.19.2163
10. Zannolli, Raffaella, Angelika Mohn, Sabrina Buoni, Angelo Pietrobelli, Mario Messina, Francesco Chiarelli a Clelia Miracco, 2008. Telomere length and obesity. Acta Paediatrica [online]. 97(7), 952-954 [cit. 2018-12-18]. DOI: 10.1111/j.1651-2227.2008.00783.x. ISSN 0803-5253. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1651-2227.2008.00783.x https://learn.genetics.utah.edu/content/basics/telomeres/


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2021 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2021 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie