Reklama:

Androgenní receptory - zvětšíme s jejich počtem i svalové přírůstky?

14.960 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Trénink

Snad každý z nás, nadšenců do silových sportů, již někdy přemýšlel nad tím, co je příčinou toho, že existuje taková různorodost mezi cvičenci v kontextu svalových přírůstků. Víme, že množství svalové hmoty, které jsme schopni tréninkem získat, ovlivňuje z velké části genetika, strava, tréninkový protokol, odpočinek atd. Jak důležité pro svalový rozvoj jsou hladiny anabolických hormonů, které jsou v období po tréninku zvýšeny oproti klidovým hodnotám? Je pravdou, že osoby, u kterých je po tréninku hladina těchto anabolických hormonů vyšší, budou disponovat většími svalovými přírůstky nežli osoby s nižšími hodnotami cirkulujících hormonů? Pojďme zjistit, zda na tyto otázky existují odpovědi.

Hladina anabolických hormonů vs. svalové a silové přírůstky

Ačkoliv bývá potréninkové zvýšení hladiny cirkulujících hormonů spojováno se zvětšením svalové hmoty a zvýšením síly, existuje množství různých studií, které naznačují, že tréninkem zvýšená hladina různých anabolických hormonů (růstový hormon, testosteron, IGF-1) není rozhodujícím faktorem svalové hypertrofie a rozvoje síly.9,12,14 Existuje tedy ještě nějaký parametr, který by tento nesoulad mohl vysvětlit? Vypadá to, že ano. Pojďme tedy tuto problematiku prozkoumat blíže.

Především nedávná studie R. Mortona s kolektivem autorů, provedená na vzorku 49 probandů, kteří absolvovali odporový trénink po dobu 12 týdnů, přinesla zajímavé poznatky ohledně toho, čím se lišili tzv. high responders (10 jedinců) a low responders (10 jedinců). Do těchto skupin autoři zařadili probandy s nejvyšším, respektive nejnižším přírůstkem svalové hmoty jako ukazatele tréninkové adaptace. Autoři mezi těmito skupinami probandů porovnávali hodnoty následujících faktorů, které mohly ovlivnit jejich dosažené výsledky:

  • hladina cirkulujících hormonů (testosteron, volný testosteron, dihydrotestosteron, IGF-1…)
  • hladina intramuskulárních hormonů (volný testosteron, dihydrotestosteron…)
  • počet androgenních receptorů

Na základě získaných dat autoři dospěli k zjištění, že existuje lineární vztah mezi počtem androgenních receptorů a mírou svalové hypertrofie. Tyto výsledky naznačují, že je to počet androgenních receptorů, nikoliv hladiny cirkulujících anabolických hormonů, co má vliv na svalovou hypertrofii u trénovaných mladých mužů.9

Androgenní receptor - o co se vlastně jedná?

Androgenní receptor (dále pouze AR) je typem proteinu, který je lokalizován v buňce a je aktivován vazbou na androgenní hormon (testosteron a jeho deriváty). Jako odpověď na přítomnost uvedených hormonů tyto receptory spolupracují s dalšími proteiny a pomáhají regulovat různé funkce organismu. Počet těchto receptorů hraje významnou roli při iniciaci hormonálních efektů.10 Klíčová role AR při zprostředkování biologických účinků androgenních hormonů byla potvrzena na myších modelech, kdy při genetickém zásahu byl vyřazen gen kódující AR (tyto receptory se tedy v organismu nevyskytly) a na základě toho došlo k různým patologickým stavům zahrnující poruchy rozmnožovacích funkcí, sexuálního chování apod.8 

Na AR mají schopnost se vázat také látky nazývané antiandrogeny, tyto látky blokují funkcí AR (využívá se například při léčbě rakoviny prostaty). R. Morton popsal funkci androgenních receptorů jako zámků (nebo klíčových dírek) a funkci testosteronu jako klíče. Zdravý člověk má dostatečné množství těchto klíčů a záleží tedy na tom, kolika disponuje "zámky", do kterých klíč zapadne.

Dá se tedy nějak navýšit množství těchto receptorů v našich svalech?

Jedním ze způsobů, jak lze navýšit počet androgenních receptorů, je administrace testosteronu a zvýšení jeho hladiny nad fyziologickou úroveň, tento závěr vyplývá například ze studie provedené A. Ferrandem s kolektivem,2 kteří po dobu 6 měsíců injekčně dodávali osobám starším 60 let testosteron enantát. První měsíc dostávali injekčně testosteron jednou týdně. Poté až do konce výzkumu pouze jednou za dva týdny. První měsíc došlo ke znatelnému nárůstu počtu androgenních receptorů, při měření po 6 měsících bylo množství srovnatelné s počátečním stavem před započetím intervence. Pokles po prvním měsíci byl zřejmě zapříčiněn snížením frekvence externího příjmu testosteronu z jednou týdně na jednou za 14 dní, tím pádem došlo ke snížení hladiny testosteronu v séru.2 Tato studie a také například studie provedená R. Singhem s kolektivem11 tedy naznačuje, že administrace testosteronu a jeho zvýšení hladiny nad fyziologickou úroveň je jedním z důvodů up-regulace (zvýšení množství) androgenních receptorů.

Je namístě dodat, že nakládání s látkami s anabolickým účinkem je ošetřeno zákonem (konkrétně se jedná o § 288 trestního zákoníku z roku 2009), zkráceně lze říci, že jakékoliv neoprávněné zacházení s "větším" množstvím těchto látek za jiným než léčebným účelem bude trestáno odnětím svobody až na jeden rok. Ono "větší" množství upravuje nařízení vlády z roku 2009. Nakládání s látkami s anabolickým účinkem za jiným než léčebným účelem je tedy nelegální, pro více informací lze dohledat přesné znění zákona i daného nařízení vlády na internetu.

Dalším způsobem, jak lze navýšit množství AR, je odporový trénink. Důkazem může být studie provedena C. Haunem s kolektivem,3 kteří měřili množství AR u vzorku 47 dříve netrénovaných osob před intervencí a následně po intervenci, kdy došlo ke statisticky významnému zvýšení množství AR. Tento závěr je podpořen také studií provedenou N. Ratamessem s kolektivem,10 kdy autoři dodávají, že v konečném důsledku je množství AR díky odporovému tréninku zvýšeno i přesto, že v rané fázi v období po tréninku může být množství AR akutně sníženo v porovnání s klidovým stavem. Dále také tito autoři zjistili korelaci mezi počátečním množstvím AR a maximálním výkonem ve dřepu, kdy jedinci s vyšším množstvím AR vykazovali vyšší výkonnost. Zajímavostí také je, že u testosteronu tento trend pozorován nebyl, neplatilo tedy, že jedinci s vyšší hladinou testosteronu dosáhli lepšího výsledku při testování "maximálky" ve dřepu.

Interesantní výsledky přinesla studie Willoughbyho & Taylora,13 autoři zjišťovali množství AR při po sobě jdoucích tréninkových jednotkách zaměřených na rozvoj dolních končetin, mezi jednotlivými tréninkovými jednotkami bylo vždy 48 hodin odpočinku. Tréninkový protokol zahrnoval dřep, leg press a předkopávání, všechny tyto cviky ve 3 sériích po 8 - 10 opakováních s váhou 75 - 80 % maxima, odpočinek mezi sériemi byl stanoven na 3 minuty. Množství AR bylo zjišťováno vždy 48 hodin po předchozím tréninku. Sloupce nad číslem 1 značí prvotní měření množství před započetím intervence, sloupce nad číslem 2 množství 48 hodin po prvním tréninku, dále pak 48 hodin po druhém tréninku a 48 hodin po třetím tréninku. Jak lze vidět, u skupiny odporového tréninku bylo 48 hodin po absolvování odporového tréninku množství AR signifikantně zvýšeno oproti výchozím hodnotám.

Zdroj: převzato z Willoughby & Taylor (2004)

Vypadá to, že množství AR lze ovlivnit také životním stylem. Pozitivní vliv na množství AR bude mít jak omezení konzumace alkoholu, tak zanechání kouření. Negativní vliv alkoholu a nikotinu na množství AR dosvědčila studie M. Basiriho s kolektivem,1 ve které rozdělili 40 myších modelů do 4 skupin. Jedna ze skupin sloužila jako kontrolní, druhé skupině byl administrován ethanol, další skupině nikotin a poslední skupině společně ethanol s nikotinem. Jak je vidno na grafu níže, oproti kontrolní skupině všechny 3 skupiny vykazovaly nižší množství AR (nejhůře na tom byla skupina vystavená příjmu ethanolu a nikotinu společně). Je třeba podotknout, že rozdíly v množství testosteronu mezi jednotlivými skupinami byly nevýznamné.

Zdroj: převzato z Basiri a kol. (2018)

Také vitamín D, konkrétně jeho vysoce aktivní forma kalcitriol, se jeví jako pomocník při regulaci AR. Jednak jeho příjem snižuje tvorbu aromatázy, což je enzym zodpovědný za tvorbu estrogenů z testosteronu (což je pro mužskou populaci nežádoucí jev), dále pak může působit stimulačně, pokud se jedná o množství AR.4,6 Další účinky vitamínu D a také známky jeho deficience jsou nad rámec tohoto článku a lze je jednoduše dohledat na internetu, proto zde rozebrány nebudou. Dalším suplementem vykazujícím jistý potenciál vzhledem k regulaci AR je L-karnitin tartrát (dále pouze LKT). Ze studie W. Kraemera a kolektivu,5 kde probandi užívali 2944 mg LKT (z toho 2 g byla dávka karnitinu), vyplývají následující body:

  • suplementace LKT po dobu 21 dní zvýšila množství AR v klidových podmínkách
  • suplementace LKT po tréninku dále nezvýšila množství AR
  • potréninkový příjem živin společně s LKT měl pozitivní vliv na množství AR

Zdroj: převzato z Kraemer a kol. (2006)

Jedním ze způsobů, jak zlepšit funkci (aktivitu a sensitivitu) AR, je také vyhýbání se určitým potravinovým a environmentálním faktorům, které působí jako již výše zmiňované antiandrogeny, které se vážou na dostupné AR a blokují tedy navázání testosteronu či jeho derivátů.

Mezi antiandrogeny patří například:7

  • některé druhy pesticidů
  • látky, které mohou být obsaženy v různých plastových obalech, dózách, nápojových lahvích (bisfenol A = BPA, bis(2-ethylhexyl)-ftalát = DEHP)
  • sójové isoflavonoidy (tzv. fytoestrogeny), především genistein

Co tedy z informací uvedených výše vyplývá? Studie Mortona s kolektivem9 vzbudila velký rozruch mezi odbornou veřejností, což dokazuje také počet přečtení, respektive stažení na stránkách vydavatele. Autoři dospěli k závěru, že existuje korelace mezi množstvím AR a svalovými přírůstky. To ovšem neznamená, že při dodržení určitých zásad, které vyplývají z informací uvedených v dostupných studiích, se z obyčejného cvičence stane špičkový 100 kg vážící kulturista. Za zkoušku to ale stát může, přeci jen pro naturálního cvičence, který se o progresivní nárůst svalové hmoty snaží již několik let, je každé deko nově nabyté svalové hmoty úspěchem a zvýšení množství androgenních receptorů určitý potenciál skýtá.


Použité zdroje:
1. Basiri, M., Asadi-Shekaari, M., Ezzatabdipour, M., Sarv Azad, A., & Nematollahimahani, S. N. (2016). Immunohistochemistry Study on Androgen and Estrogen Receptors of Rat Seminal Vesicle Submitted to Simultaneous Alcohol-Nicotine Treatment. Cell journal, 18(3), 458-63.
2. Ferrando, Arny A., Melinda Sheffield-Moore, Catherine W. Yeckel, et al., 2002. Testosterone administration to older men improves muscle function: molecular and physiological mechanisms. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism [online]. 282(3), E601-E607 [cit. 2018-11-24]. DOI: 10.1152/ajpendo.00362.2001. ISSN 0193-1849. Dostupné z: http://www.physiology.org/doi/10.1152/ajpendo.00362.2001
3. Haun, Cody T., C. Brooks Mobley, Christopher G. Vann, et al., 2018. Soy protein supplementation is not androgenic or estrogenic in college-aged men when combined with resistance exercise training. Scientific Reports [online]. 8(1) [cit. 2018-11-27]. DOI: 10.1038/s41598-018-29591-4. ISSN 2045-2322. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/s41598-018-29591-4
4. Kloosterboer, Helenius Jan, Marjanne Prins a Reiner Class, Combinatorial Effects of Nandrolone and Vitamin D 3 on Human Skeletal Muscle Cell Proliferation [online]. 2011-06-07, P1-210-P1-210 [cit. 2018-12-03]. DOI: 10.1210/endo-meetings.2011.PART1.P9.P1-210. Dostupné z: http://press.endocrine.org/doi/10.1210/endo-meetings.2011.PART1.P9.P1-210
5. Kraemer, William J., Barry A. Spiering, Jeff S. Volek, et al., 2006. Androgenic Responses to Resistance Exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise [online]. 38(7), 1288-1296 [cit. 2018-12-03]. DOI: 10.1249/01.mss.0000227314.85728.35. ISSN 0195-9131. Dostupné z: https://insights.ovid.com/crossref?an=00005768-200607000-00013
6. Krishnan, Aruna V., Srilatha Swami a David Feldman, 2010. Vitamin D and breast cancer: Inhibition of estrogen synthesis and signaling. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology [online]. 121(1-2), 343-348 [cit. 2018-12-03]. DOI: 10.1016/j.jsbmb.2010.02.009. ISSN 09600760. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960076010000634
7. Marcoccia, Daniele, Marco Pellegrini, Marco Fiocchetti, Stefano Lorenzetti a Maria Marino, 2017. Food components and contaminants as (anti)androgenic molecules. Genes & Nutrition [online]. 12(1) [cit. 2018-11-27]. DOI: 10.1186/s12263-017-0555-5. ISSN 1555-8932. Dostupné z: http://genesandnutrition.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12263-017-0555-5
8. Matsumoto, Takahiro, Matomo Sakari, Maiko Okada, Atsushi Yokoyama, Sayuri Takahashi, Alexander Kouzmenko a Shigeaki Kato, 2013. The Androgen Receptor in Health and Disease. Annual Review of Physiology [online]. 75(1), 201-224 [cit. 2018-12-01]. DOI: 10.1146/annurev-physiol-030212-183656. ISSN 0066-4278. Dostupné z: http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-physiol-030212-183656
9. Morton, Robert W., Sara Y. Oikawa, Christopher G. Wavell, et al., 2016. Neither load nor systemic hormones determine resistance training-mediated hypertrophy or strength gains in resistance-trained young men. Journal of Applied Physiology [online]. 121(1), 129-138 [cit. 2018-11-24]. DOI: 10.1152/japplphysiol.00154.2016. ISSN 8750-7587. Dostupné z: http://jap.physiology.org/lookup/doi/10.1152/japplphysiol.00154.2016
10. Ratamess, Nicholas A., William J. Kraemer, Jeff S. Volek, et al., 2005. Androgen receptor content following heavy resistance exercise in men. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology[online]. 93(1), 35-42 [cit. 2018-11-27]. DOI: 10.1016/j.jsbmb.2004.10.019. ISSN 09600760. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S096007600400408X
11. Singh, Rajan, Jorge N. Artaza, Wayne E. Taylor, Nestor F. Gonzalez-Cadavid a Shalender Bhasin, 2003. Androgens Stimulate Myogenic Differentiation and Inhibit Adipogenesis in C3H 10T1/2 Pluripotent Cells through an Androgen Receptor-Mediated Pathway. Endocrinology [online]. 144(11), 5081-5088 [cit. 2018-11-24]. DOI: 10.1210/en.2003-0741. ISSN 0013-7227. Dostupné z: https://academic.oup.com/endo/article-lookup/doi/10.1210/en.2003-0741
12. West, Daniel W. D., Gregory W. Kujbida, Daniel R. Moore, et al., 2009. Resistance exercise-induced increases in putative anabolic hormones do not enhance muscle protein synthesis or intracellular signalling in young men. The Journal of Physiology [online]. 587(21), 5239-5247 [cit. 2018-11-24]. DOI: 10.1113/jphysiol.2009.177220. ISSN 00223751. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1113/jphysiol.2009.177220
13. Willoughby, Darryn S. a Lemuel Taylor, 2004. Effects of Sequential Bouts of Resistance Exercise on Androgen Receptor Expression. Medicine & Science in Sports & Exercise [online]. 36(9), 1499-1506 [cit. 2018-12-02]. DOI: 10.1249/01.MSS.0000139795.83030.D1. ISSN 0195-9131. Dostupné z: https://insights.ovid.com/crossref?an=00005768-200409000-00007
14. Wilkinson, Sarah B., Mark A. Tarnopolsky, Emily J. Grant, Caroline E. Correia a Stuart M. Phillips, 2006. Hypertrophy with unilateral resistance exercise occurs without increases in endogenous anabolic hormone concentration. European Journal of Applied Physiology [online]. 98(6), 546-555 [cit. 2018-11-24]. DOI: 10.1007/s00421-006-0300-z. ISSN 1439-6319. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00421-006-0300-z
15. Zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

11.02.14:08Miloslav Šindelář - Moc dobrý článek! Je super, že se sem aktuální a vědecky p..
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínJ&M podcast: Jak se bude letos dařit českým kulturistům?
Mikuc (10:44) • Díky za info. Půl hodinka bez komentu proběhlé soutěže je akorát.) Uvidíme, co sezóna p...
magazínNedožité sedmdesátiny legendy kulturi...
Ronnie (14:27) • Také bych byl moc rád, kdyby kniha vyšla letos, ale bohužel tím, jak je složitá situace...
magazínNedožité sedmdesátiny legendy kulturi...
LaFontaine (10:31) • Díky za postřeh, ustálili jsme to na Paulovi :)
magazínNedožité sedmdesátiny legendy kulturi...
Dejf111 (10:13) • nechci být hnidopich ale v článku je chyba, nejdříve je to Paul Grant a o pár řádků níž...
magazínNedožité sedmdesátiny legendy kulturi...
ygg (10:09) • Chtělo by to trochu více, nebo možná jasněji, uvést, jak to s tím Tlapákem vlastně bylo...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2021 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2021 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra